Watch Deta crush nuts showcasing her muscular physique.